• doc. mr Isidora Nikolić

  Infografika, je kurs čiji je cilj, da upozna studente sa elementarnim strukturama koje su potrebne zapravljenje različitih grafikona, dijagrama, mentalnih mapa i kompleksnih setova informacija, kao i da im omogući da prihvate principe po kojima nastaju čitljive vizuelne slike koje mogu da informišu i objasne svet i društvo u kome živimo.

  Self enrolment
 • prof. Milutin Petrović

  Self enrolment
 • prof. Velibor Hajduković, Milovan Knežević, Ivan Kovačević

  Self enrolment
 • doc. dr Đorđe Baljozović

  Self enrolment
 • Циљ предмета

  Циљеви предмета су да студент разуме и познаје историјски и културни контекст интерактивности, потенцијал коришћења савремене компјутерске технологије у процесу стварања комплексних интерактивних форми, технолошке трендове у уметности и
  комерцијалној продукцији.
  Упознаванје са основама и структуром нелинеарне нарације. Упознаванје са концептом корисничког искуства .Упознавање са концептом и импликацијама интеракције и интерактивном формом као простором за уметничко деловање.

  Исход предмета:

  По завршетку курса студенти и студенкиње ће:

  - разумети и критички се односити према савременој продукцији у домену интерактивнихмедија
  - разумети историјски и културни контекст интерактивности
  - савладати основне форме презентације у домену интерактивних медија
  - бити оспособљени да креативно осмисле и креирају пројекат који има интерактивну структуру

  1. Од Вагнера до ВР-а

  Историјски и културни контекст мултимедија, интерактивности, уметности и технологије.

  2. Oд WWII доWWW

  Историјски и културни контекст интернета . Историја и развој web технологија.

  Структура и функционисанје WWW (world wide web)

  3. Од WEB-a а до Google LAB-a

  Упознавање са најрелевантнијим савременим примерима интерактивности web-а.

  Нелинеарни наратив. Навигација. Корисничко искуство. Интерфејс.

  4. Од Вр-а до Кинекта

  Историјски и културни контекст мултимедија, интерактивности, уметности и технологије.

  Интеракттивност у савременим уметничким праксама. Корисник = учесник.

  5. Од слика до клика

  Статички и динамички прелом (layout).

  6. Total Control

  Интерактивни пројекти у InDesign-u и Adobe Acrobat-u.

  7. Од Art –a до App-a

  Арт и креативна дирекција: како мислити интерактивност.

  8. Од Телеграфа до Tвитера

  Историjски контекст и импликације друштвених мрежа. Упознавање са основним

  концептима интеракције на друштвеним мрежама.

  9. Од Преса до Фејса

  Интерактивност и публишинг. Experience Design: друштвене мреже.

  10. Од скица до бесних птица

  Историски и савремени контекст и импликације дигиталних игара. Experience

  Design: гејминг.

  11. Концептуализација

  12. Истраживање и почетак реализације

  13. Реализација

  14. Документација

  15. Презентација

  Литература

  1. Code: the hidden language of computer, Brenda Laurel, Microsoft press
  2. Physical Computing , Tom Igoe, MIT PRESS
  3. Experience design, Nathan Shedrof, New Riders Publishing
  4. Graphic Design into the Digital Realm, Licko, Zuzana, Vanderlans Rudy, Emigre (the Book) Wiley, 1994.  Оцена знања (максимални број поена 100)

  Предиспитне обавезе

  активност у току предавања 30

  практична настава 20

  колоквијум 30

  Завршни испит

  писмени 20

  Self enrolment
 • doc. dr Maja Stanković

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation